Iskalnik

14. seja skupščine

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Agromehanika, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d., Hrastje 52a, 4000 Kranj, sklicuje 14. sejo skupščine družbe Agromehanika, d.d., ki bo 

9. 7. 2020 ob 13. uri na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52 a, 4000 Kranj, z naslednjim dnevnim redom:

  • OTVORITEV SKUPŠČINE, IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Janez Pušavec, za preštevalca glasov pa Viktorija Lazar in Bojan Šinkovec. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja Vojka Pintarja iz Kranja.

  • SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2019 SKUPAJ S PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA IN MNENJEM REVIZORJA TER SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU.

Predlog sklepa:

2.1 Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019, mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Skupščina se seznani s prejemki članov nadzornega sveta in prejemki direktorja, ki so navedeni v letnem poročilu.

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

2.2 Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu za 2019 prikazan v višini  5.145.449,92 EUR in kateri je sestavljen iz  čistega dobička poslovnega leta 2019 v višini 340.060,91 EUR in iz prenesenega čistega dobička v višini  4.805.389,01 EUR, se uporabi:  v višini  150.237,18 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,71 EUR na delnico, v preostali višini 4.655.151,83 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček). Za izplačilo dividend se uporabi del prenesenega čistega dobička, ki je bil ustvarjen v letu 2003, in del prenesenega čistega dobiča, ki je bil ustvarjen v letu 2004. Družba bo izplačala dividende delničarjem po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 16. 7. 2020, izplačilo se opravi 17. 7. 2020.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

2.3 Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2019.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

2.4 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

  • IMENOVANJE REVIZORJA DRUŽBE

Predlog sklepa:

Skupščina za revizorja družbe za poslovni leti 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo Stonik, družba za revizijo, d.o.o., iz Ljubljane.

Predloge sklepov pod točkama 1. in 2. (2.1, 2.3 in 2.4) sta podala uprava in nadzorni svet družbe Agromehanika,d.d., predloge sklepov pod točkami 2. (2.2.) in 3. pa je podal nadzorni svet družbe Agromehanika d.d.

Informacije za delničarje

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega (4.) dne pred zasedanjem skupščine ter svojo udeležbo na skupščini tudi najavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi družbe na naslov Hrastje 52a, 4000 Kranj, najpozneje do konca četrtega (4.) dne pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora vsebovati poleg zakonskih določil še splošne podatke o identifikaciji pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en (1) glas.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedmih (7) dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim (1.) odstavkom 298. člena ZGD-1.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD‑1. Predlog se objavi le, če bo delničar v sedmih (7) dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. 

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim (1.) odstavkom 305. člena ZGD-1.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov (15 %) glasov zastopanega kapitala (prvi sklic). V kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu (drugi sklic) skupščina odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Prostor za zasedanje skupščine bo odprt trideset (30) minut pred začetkom zasedanja.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta  o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2019 ter drugimi gradivi iz drugega (2.) odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine do vključno zasedanja skupščine od 8. do 9. ure v prostorih tajništva uprave pri ge. Janji Porenta.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe www.agromehanika.si.


Hrastje, 8. 6. 2020                                            

Direktor 

Jan Šinkovec


Pooblastilo za zastopanje na skupščini_OBRAZEC.pdf

Prijava na skupščino_OBRAZEC.pdf

Sklic 14. seje skupščine 2020.pdf

Nazaj na seznam novic


Prijava na e-novice

Prijavite se na naše e-novice in bodite prvi obveščeni o naših novostih, dogodkih in ugodnostih.


Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.Na vrh strani