Iskalnik

15. skupščina družbe Agromehanika, d.d.

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Agromehanika, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d., Hrastje 52a, 4000 Kranj, sklicuje

15. skupščino družbe Agromehanika, d.d., ki bo v ponedeljek, 29. 3. 2021, ob 13. uri v prostorih na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, z naslednjim dnevnim redom:


  • OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE.


Predlogi sklepov: 

  • Ugotovi se, da so na skupščini prisotni delničarji, ki so navedeni v poročilu o prisotnosti, ki ga s svojim podpisom potrdita predsednik skupščine in preštevalec.
  • Za predsednika skupščine se imenuje Janez Pušavec.
  • Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Viktorija Lazar in Bojan Šinkovec.
  • Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.


  • RAZREŠITEV REVIZORJA DRUŽBE

Predlog sklepa:

  • Skupščina razreši revizijsko družbo Stonik, d.o.o., kot revizorja družbe za poslovni leti 2020 in 2021.


  • IMENOVANJE REVIZORJA DRUŽBE

Predlog sklepa:

  • Skupščina za revizorja družbe za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 imenuje revizijsko družbo RESNI, d.o.o., Parmova ulica 45, 1000 Ljubljana, matična št.: 6098681000, davčna št.: SI 25261975.

Predlog sklepa pod točko 1. sta podala uprava in nadzorni svet družbe Agromehanika, d.d., predloge sklepov pod točkama 2. in 3. pa je podal nadzorni svet družbe Agromehanika, d.d.


Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in z drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 8. do 9. ure v prostorih tajništva uprave.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe www.agromehanika.si in na spletni strani AJPES.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD‑1. Predlog se objavi le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi najavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi družbe na naslov Agromehanika, d.d., Uprava – za skupščino, Hrastje 52a, 4000 Kranj, najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora poleg zakonskih določil vsebovati še splošne podatke o identifikaciji pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Prostor za zasedanje skupščine bo odprt trideset (30) minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov (15 %) glasov zastopanega kapitala (prvi sklic). V kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15. uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu (drugi sklic) skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Udeležence skupščine prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).


Hrastje, 26. 2 2021

Agromehanika d.d. 

Jan Šinkovec

direktor


Obrazec_Prijava na skupščino_15. skupščina_blank.pdf

Obrazec_Pooblastilo za zastopanje na skupščini_15. skupščina_blank.pdf

Gradivo za 15. skupščino.pdf


Nazaj na seznam novic


Prijava na e-novice

Prijavite se na naše e-novice in bodite prvi obveščeni o naših novostih, dogodkih in ugodnostih.


Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.

 

Na vrh strani