Iskalnik

17. skupščina družbe Agromehanika d.d.

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Agromehanika, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d., Hrastje 52a, 4000 Kranj, sklicuje

17. skupščino družbe Agromehanika, d.d., ki bo v petek, 17. 12. 2021, ob 12. uri v prostorih na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, z naslednjim dnevnim redom:


Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlogi sklepov: 

 • Ugotovi se, da so na skupščini prisotni delničarji, ki so navedeni v poročilu o prisotnosti, ki ga s svojim podpisom potrdita predsednik skupščine in preštevalec.
 • Za predsednika skupščine se imenuje Janez Pušavec.
 • Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Viktorija Lazar in Bojan Šinkovec.
 • Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.


Skupščina se seznani s predlaganimi spremembami Statuta.

Predlogi sklepov: 

 • Spremeni se 6.1. člen Statuta tako, da se sedaj glasi:
 • »Nadzorni svet šteje 7 (sedem) članov predstavnikov delničarjev in toliko članov predstavnikov delavcev, kolikor jih določa zakon, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno.«
 • Črta se 6.2. člen Statuta.
 • Spremeni se 6.3. člen Statuta tako, da se sedaj glasi:
 • »Člane nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, izvoli skupščina z navadno večino glasov navzočih delničarjev.«
 • Spremeni se 6.7. člen Statuta tako, da se sedaj glasi:
 • »Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina vseh članov.«

Skupščina se seznani s kandidati za nove člane nadzornega sveta, ki jih je predlagal nadzorni svet.

Predlogi sklepov: 

 • Za štiriletno obdobje, ki prične teči z dnem 19.12.2021, se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, izvoli Franc Selak.
 • Za štiriletno obdobje, ki prične teči z dnem 19.12.2021, se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, izvoli Viktorija Lazar.
 • Za štiriletno obdobje, ki prične teči z dnem 19.12.2021, se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, izvoli Bojan Gril.
 • Za štiriletno obdobje, ki prične teči z dnem 19.12.2021, se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, izvoli Janez Pušavec.
 • Za štiriletno obdobje, ki prične teči z dnem 19.12.2021, se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, izvoli Bojan Šinkovec.
 • Za štiriletno obdobje, ki prične teči z dnem 19.12.2021, se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, izvoli Leon Lazar.
 • Za štiriletno obdobje, ki prične teči z dnem 19.12.2021, se za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, izvoli Breda Šinkovec.

 

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Predlogi sklepov: 

 • Skupščina v skladu z 8. alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, katerih skupni delež ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe.
 • Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
 • Nakupna cena znaša 1/3 knjigovodske vrednosti delnice izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih poslovnih izkazov družbe Agromehanika, d.d.
 • Skupščina pooblašča upravo družbe, da delnice pridobljene na podlagi tega sklepa, kadarkoli po delih ali v celoti umakne brez nadaljnjega sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in da sprejme sklep s katerim razveljavi delnice in pravice iz lastnih delnic, ki so predmet umika.
 • Pri pridobivanju in odvajanju lastnih delnic po tem sklepu se v celoti izključi prednostna pravica delničarjev.
 • Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za uskladitev besedila družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Predloge sklepov pod točko 1. sta podala uprava in nadzorni svet družbe Agromehanika, d.d., predloge sklepov pod točkami 2., 3. in 4. je podal nadzorni svet družbe Agromehanika,d.d.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in z drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 8. do 9. ure v prostorih tajništva uprave.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe www.agromehanika.si in na spletni strani AJPES.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD‑1. Predlog se objavi le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi najavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi družbe na naslov Agromehanika, d.d., Uprava – za skupščino, Hrastje 52a, 4000 Kranj, najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora poleg zakonskih določil vsebovati še splošne podatke o identifikaciji pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Prostor za zasedanje skupščine bo odprt trideset (30) minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov (15 %) glasov zastopanega kapitala (prvi sklic). V kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 16. uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu (drugi sklic) skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Udeležence skupščine prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).


Hrastje, 16. 11. 2021  

Agromehanika, d.d.

Jan Šinkovec

direktor


Obrazec_prijava na skupscino 17.pdf

Obrazec_pooblastilo za zastopanje na skupscini 17. pdf

Gradivo za 17. skupščino.pdf

Nazaj na seznam novic


Prijava na e-novice

Prijavite se na naše e-novice in bodite prvi obveščeni o naših novostih, dogodkih in ugodnostih.


Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.Na vrh strani