Iskalnik

18. skupščina družbe Agromehanika d.d.

18. skupščina družbe Agromehanika d.d.

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Agromehanika, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d., Hrastje 52a, 4000 Kranj, sklicuje 


18. skupščino družbe Agromehanika, d.d.,


ki bo v torek, 12. 7. 2022, ob 13. uri v prostorih na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, z naslednjim dnevnim redom:


 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlogi sklepov: 

 1. Ugotovi se, da so na skupščini prisotni delničarji, ki so navedeni v poročilu o prisotnosti, ki ga s svojim podpisom potrdita predsednik skupščine in preštevalec.
 2. Za predsednika skupščine se imenuje Janez Pušavec.
 3. Za člana verifikacijske komisije se imenujeta Viktorija Lazar in Bojan Šinkovec.
 4. Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.


 1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in mnenjem revizorja ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa o seznanitvi skupščine:

 1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021, mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 

Predlog sklepov o uporabi bilančnega dobička:

 1. Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu za 2021 prikazan v višini 5.870.597,86 EUR in ki je sestavljen iz:


 • čistega dobička poslovnega leta 2021 v višini 749.080,23 EUR in
 • prenesenega čistega dobička v višini 5.121.517,63 EUR, ki je nastal v letih od 2004 do 2020,

se uporabi:

 • v višini 400.000,00 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,55 EUR na delnico,
 • v preostali višini 5.470,597,86 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
  1. Za izplačilo dividend se uporabi del prenesenega čistega dobička, ki je bil ustvarjen v letu 2004, 2005 in 2006.
  2. Družba bo izplačala dividende delničarjem po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 13. 10. 2022, izplačilo se opravi 14. 10. 2022.

Predlog sklepov o uporabi bilančnega dobička:

  1. Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu za 2021 prikazan v višini 5.870.597,86 EUR in ki je sestavljen iz:


 • čistega dobička poslovnega leta 2021 v višini 749.080,23 EUR in
 • prenesenega čistega dobička v višini 5.121.517,63 EUR, ki je nastal v letih od 2004 do 2020,

se uporabi:

 • v višini 250.000,00 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,85 EUR na delnico,
 • v preostali višini 5.620.597,86 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
  1. Za izplačilo dividend se uporabi del prenesenega čistega dobička, ki je bil ustvarjen v letu 2004 in 2005.
  2. Družba bo izplačala dividende delničarjem po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 13. 10. 2022, izplačilo se opravi 14. 10. 2022.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi:

  1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2021.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu:

  1. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.


 1. Skupščina se seznani s predlogom nadzornega sveta o povišanju sejnin.

Predlog sklepa: 

 1. Sejnine za člane nadzornega sveta se povišajo na 200 EUR neto. Namestnica predsednika nadzornega sveta je upravičena do sejnine v višini 250 EUR neto, predsednik nadzornega sveta pa do sejnine v višini 300 EUR neto.

Predloge sklepov pod točkami od 1.1. do 1.4., 2.1., 2.8. in 2.9. sta podala uprava in nadzorni svet družbe Agromehanika, d.d., predloge sklepov pod točkami od 2.2. do 2.4. in 3. točko je podal nadzorni svet družbe Agromehanika, d.d, predloge sklepov pod točkami 2.5. do 2.7. je podala uprava.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in z drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 8. do 9. ure v prostorih tajništva uprave.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe www.agromehanika.si in na spletni strani AJPES. 

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD1. Predlog se objavi le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi najavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi družbe na naslov Agromehanika, d.d., Uprava – za skupščino, Hrastje 52a, 4000 Kranj, najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo, ki mora poleg zakonskih določil vsebovati še splošne podatke o identifikaciji pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Prostor za zasedanje skupščine bo odprt trideset (30) minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov (15 %) glasov zastopanega kapitala (prvi sklic). V kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 16. uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu (drugi sklic) skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Hrastje, 6. 6. 2022

Agromehanika, d.d.

Jan Šinkovec
direktor

Obrazec_Pooblastilo za zastopanje na skupščini_18. skupščina.pdf

Obrazec_Prijava na skupščino_18. skupščina.pdf

Gradivo za 18.skupščino.pdf

Nazaj na seznam novic


Prijava na e-novice

Prijavite se na naše e-novice in bodite prvi obveščeni o naših novostih, dogodkih in ugodnostih.


Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.

 

Na vrh strani