Iskalnik

19. skupščina družbe Agromehanika d.d.

19. skupščina družbe Agromehanika d.d.

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Agromehanika, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d., Hrastje 52a, 4000 Kranj, sklicuje


19. skupščino družbe Agromehanika, d.d.,


ki bo v četrtek, 15.6.2023, ob 13. uri v prostorih na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, z naslednjim dnevnim redom:


Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

 • Za predsednika skupščine se izvoli Janez Pušavec.
 • Za preštevalca glasov se izvolita Leon Lazar in Bojan Šinkovec.
 • Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.

Seznanitev skupščine z bilanco za poslovno leto 2022 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

 • Skupščina se seznani z bilanco družbe za poslovno leto 2022, mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
 • Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.
 • Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.
 • Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Sklepanje o uporabi bilančnega dobička 

 • Bilančni dobiček, ki je v letnem poročilu za 2022 prikazan v višini 6.390.838,05 EUR in ki je sestavljen iz:
 • čistega dobička poslovnega leta 2022 v višini 952.741,72 EUR in
 • prenesenega čistega dobička v višini 5.438.096,33 EUR, ki je nastal v letih od 2004 do 2022,
 • v višini 250.000,00 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,86 EUR na delnico,
 • v preostali višini 6.140.838,05 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

 • Za izplačilo dividend se uporabi del prenesenega čistega dobička, ki je bil ustvarjen v letu 2006 in 2007.
 • Družba bo izplačala dividende delničarjem po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 18. 7. 2023, izplačilo se opravi 19. 7. 2023.

Preveritev posameznih poslov družbe za obdobje od dne 31. 12. 2018 do dne 31. 12. 2022

 • Zaradi preveritve posameznih poslov družbe Agromehanika, d.d., sklenjenih v obdobju od dne 31. 12. 20218 do dne 31. 12. 2022, se v skladu z določbo 318. člena ZGD-1 imenuje posebnega revizorja, in sicer se za posebnega revizorja imenuje revizijsko družbo RÖDL & PARTNER Družba za revizijo in davčno svetovanje, d. o. o., Litostrojska cesta 44D, 1000 Ljubljana.
 • Posebni revizor naj:

opravi razgovore z osebami v podjetju ali izven podjetja z namenom pridobivanja informacij glede načina poslovanja družbe v opazovanem obdobju in pojasnil glede posameznih transakcij;

preveri nabave osnovnih sredstev v opazovanem obdobju z namenom ugotavljanja njihove potrebe/uporabe v družbi;

družba naj na po svoji presoji določen dan organizira inventuro zalog, posebni revizor bo sodeloval/nadziral postopek inventure, ter na vzorcu določenih artiklov tudi preveril pravilnost štetja;

po opravljeni inventuri preveri stanje nekurantnih zalog;

za opazovano obdobje pregleda stroške poslovanja družbe knjižene na kontih razreda 40 in 41, pri čemer bo predvsem preverjal stroške energije, stroške vzdrževanja osnovnih sredstev ter stroške drugih storitev. Preverjanje bo usmerjeno v iskanje nepotrebnih stroškov za družbo;

preveri delovne pogodbe za štiri osebe (Jan Šinkovec, direktor družbe; Anže Šinkovec, direktor prodaje in nabave; Breda Šinkovec, vodja logistike in Domen Šinkovec, specialist za tehnično podporo), izpolnjevanje pogojev za zaposlitev, vodenje evidence delovnega časa ter izplačila za vse štiri osebe.

preveri tekom postopka posebne revizije ugotovljene nejasnosti in druga dejstva, ki jih je potrebno natančno razjasniti.

 • Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi vodenje poslov z vidika skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika, z vidika ustreznosti sprejema odločitve (iz pravno formalnega vidika in vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (iz vidika transparentnosti, gospodarnosti, spoštovanja pravno formalnih postopkov, internih pravil in ustreznosti notranjih kontrol, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganjem in finančno-računovodskega vidika). Za zagotovitev zahtevane vsebine revizorjevega poročila (še posebej z vidika morebitne odškodninske in kazenske odgovornosti uprave) naj izbrani revizor vključi tudi ustrezne pravne in druge strokovnjake. Poročilo mora vsebovati tudi takšne ugotovitve, ki jasno in zelo konkretno ob morebitnih ugotovljenih nepravilnostih vsebuje pravno in ekonomsko utemeljitev nestrokovnega oz. protipravnega ravnanja, opredelitev škode, ugotovitev kršitelja, njegovo odgovornost in oceno smotrnosti oz. verjetnosti uspeha v odškodninskih in drugih pravnih postopkih.
 • Posebni revizor je dolžan skladno s 320. členom ZGD-1 o ugotovitvah revizije pripraviti pisno poročilo in se opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.
 • Družba in njeni organi morajo nemudoma zagotoviti posebnemu revizorju vso dokumentacijo in pojasnila, ki so potrebne za izvedbo posebne revizije.

Ureditev neprenosljivosti delnic pri KDD skladno z 4.4. členom Statuta družbe 

 • Skupščina pooblašča upravo, da uredi vpis neprenosljivost delnic pri KDD skladno z veljavnim 4.4. členom Statuta družbe.

Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

 • Skupščina v skladu z 8. alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic, katerih skupni delež ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe.

 • Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 24 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

 • Nakupna cena znaša 1/3 knjigovodske vrednosti delnice izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih poslovnih izkazov družbe Agromehanika, d.d.

 • Družba lahko s tem pooblastilom pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene in pod naslednjimi pogoji:

 • izplačila nagrad in udeležbe na dobičku družbe članom uprave in nadzornega sveta
 • izplačila nagrad vodilnim delavcem družbe, ponudbe v odkup delavcem družbe
 • za morebitno odprodajo strateškemu partnerju.

 • Skupščina pooblašča upravo družbe, da delnice pridobljene na podlagi tega sklepa, kadarkoli po delih ali v celoti umakne brez nadaljnjega sklepa skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe in da sprejme sklep s katerim razveljavi delnice in pravice iz lastnih delnic, ki so predmet umika.

 • Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic po tem sklepu se v celoti izključi prednostna pravica delničarjev.

 • Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za uskladitev besedila družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala.

Poročilo uprave o poslovanju družbe Agromehanika KFT 

 • Skupščina se je seznanila s Poročilom uprave družbe Agromehanika, d.d. o poslovanju družbe Agromehanika KFT.

Predloge sklepov pod točkami 1., 2.1., 4., 5. in 6. sta podala uprava in nadzorni svet družbe Agromehanika, d.d., predloge sklepov pod točkami od 2.2. do 2.4., 3. ter 5. točko je podal nadzorni svet družbe Agromehanika, d.d., predlog sklepa pod 7. točko je podala uprava družbe Agromehanika, d.d.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in z drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, vsak delovni dan od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 8. do 9. ure v prostorih tajništva uprave.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe www.agromehanika.si in na spletni strani AJPES.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD‑1. Predlog se objavi le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva 11. 6. 2023 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 8. 6. 2023 (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov Agromehanika, d.d., Pravna služba - za skupščino, Hrastje 52A, 4000 Kranj. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščencev. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe www.agromehanika.si.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe www.agromehanika.si. Če je bila prijava na skupščino poslana priporočeno po pošti v originalu, potem zadostuje, če je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na elektronski naslov info@agromehanika.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila kot so določena v tem odstavku veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Prostor za zasedanje skupščine bo odprt trideset (30) minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov (15 %) glasov zastopanega kapitala (prvi sklic). V kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 16. uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu (drugi sklic) skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.


Hrastje, 11. 5. 2023

Agromehanika, d.d.

Mohor Markelj
direktor


Priloge:

Nazaj na seznam novic


Prijava na e-novice

Prijavite se na naše e-novice in bodite prvi obveščeni o naših novostih, dogodkih in ugodnostih.


Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.

 

Na vrh strani